PŘIHLÁSIT SE
    
  Mapa Stránek    
Napište Nám    
  HOME   
  O NÁS   
  TRÉNINK   
  CENÍK   
  KONTAKT   
  KURZY
  O NÁS 
 

Kurzy breakdance nyní otevřeny v Uherském Hradiši na Gymnáziu. Vhodné pro děti,mládež,dospělé od 8 do 25 let.

Děti mladší 10 let možné projednat s lektorem. V těchto kurzech začínáte od lehké akrobacie a základních kroků a prvků stylu footwork až po složitější power moves.

Taneční školu vede hlavní taneční instruktor Radek Vrzal (b-boy chico Rusty) a jeden nebo více pomocných instruktorů.

Cílem těchto kurzů je zvýšit rozvíjení tohoto stylu tance ve prospěch mládeže a hledání nových talentů pro zahraníční angažmá na Mallorce.Přijďte k nám a naučte se novým věcem,najdete u nás zábavu i zkušenosti tvrající více jak 13 let.

 
  VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI VÝUKY TANCE 
 

Sídlo společnosti a fakturační údaje:

ZD Agency, Halenkovice 616, 763 63
IČO: 49158821 / DIČ: CZ7211094209
e-mail: info@zd-agency.czweb: www.zd-agency.cz
Bankovní spojení: 193971419/0600


I. Základní ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti související s výukou tance v tanečních kurzech a navštěvováním společenských akcí pořádaných ZD Agency mezi klientem a ZD Agency.
2. Klientem ZD Agency je kterákoli fyzická osoba, která uzavře s ZD Agency smlouvu.
3. V případě, že klient ZD Agency není plnoletý, vykonává za něj práva a povinnosti v rozsahu, ve kterém klient nemá k těmto právům a povinnostem způsobilost, jeho zákonný zástupce.
4. Pokud se potenciální klient chce před přihlášením do kurzu nebo zaplacením kurzovného přijít podívat do sálu, v němž bude probíhat výuka, nebo na lekci vybraného kurzu, je to možné po předchozí domluvě s ZD Agency.
5. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí:
·  a. kurzem ucelený soubor výukových hodin, pořádaný ZD Agency ve stanovených termínech a prostorách,
·  b. lekcí jednotlivé výukové hodiny v rámci konkrétního kurzu,
·  c. účastníkem kurzu klient, který se přihlásil do některého z kurzů a zároveň zaplatil příslušné kurzovné

II. Termíny lekcí a kurzů, docházka a nahrazování

1. Termíny kurzů pořádaných ZD Agency jsou účastníkům kurzu sděleny před uzavřením smlouvy.zveřejněny na internetových stránkách www.vavruska.info
2. ZD Agency je ve výjimečných případech oprávněna změnit čas a místo konání lekce nebo akce. Tuto změnu je ZD Agency povinna oznámit klientovi bez zbytečného odkladu. Změna času nebo místa konání lekce nebo akce není důvodem pro finanční či jiné kompenzace ze strany ZD Agency.
3. Neúčast klienta na lekcích či akcích nezakládá nárok klienta na jakoukoli kompenzaci ze strany ZD Agency.
4. Pokud se kurz koná ve více paralelních termínech, může ZD Agency nabídnout účastníkovi kurzu možnost náhrady lekce, na kterou nemohl přijít. Na poskytnutí náhradního termínu nevzniká přihlášením do kurzu nárok, ZD Agency může počet poskytnutých náhrad a míst pro náhradníky regulovat dle kapacity kurzu a dalších provozních důvodů.

III. Předepsané oblečení na lekce a akce, přístup na lekce a akce, provozní a bezpečnostní pravidla sálů

1. Přístup na lekci je umožněn jen účastníkům kurzu, v jehož rámci se tato lekce koná.
2. Osobám podnapilým nebo pod vlivem omamných či návykových látek může být zakázán vstup na lekci či akci ZD Agency nebo mohou být v tomto stavu z lekce či akce vykázáni.
3. Klienti jsou povinni dodržovat pravidla stanovená provozovateli prostor, ve kterých výuka probíhá. Klienti jsou povinni respektovat pokyny ZD Agency a jí pověřených osob.
4. Klientům, kteří nebyli vpuštěni na lekci či akci, nebo z ní byli v jejím průběhu vykázáni z důvodu porušení některého z výše uvedených pravidel, nevzniká právo na vrácení kurzovného či vstupného a ZD Agency není povinna poskytnout jim ani jinou formu kompenzace za lekci či akci, na kterou nebyli vpuštěni nebo ze které byli vykázáni.

IV. Pořizování audiovizuálních záznamů

1. Na lekcích či akcích pořádaných ZD Agency mohou být pořizovány ze strany ZD Agency audiovizuální záznamy – především fotografie a video.
2. Klient uzavřením smlouvy specifikované v čl. I. odst. 2. těchto Všeobecných obchodních podmínek uděluje souhlas s tím, že audiovizuální záznamy zachycující klienta, mohou být následně užívány pro potřeby a k propagaci ZD Agency.
3. Za pořizování a užívání takových fotografií a audiovizuálních záznamů nenáleží klientovi odměna ani jiná náhrada. Tento souhlas se vztahuje i na nezletilé osoby v doprovodu klienta.
4. Pořizování audiovizuálních záznamů z lekcí jiným než oficiálním fotografem, resp. kameramanem ZD Agency je dovoleno pouze se souhlasem instruktorů na dané lekci. Ani v případě, že je tento souhlas udělen, není dovoleno pořizovat fotografie či jiné záznamy třetích osob bez jejich svolení, a dále narušovat při pořizování záznamů průběh lekce.
5. Pořizovat audiovizuální záznam výuky a demonstrace tanečních kroků instruktory je zakázáno. Při porušení tohoto pravidla může být klient z lekce či akce bez náhrady vykázán.
6. Pokud ZD Agency zpřístupní klientovi výukové materiály (například popisy probíraných tanců a figur, video demonstrace kroků apod.), zavazuje se klient, že tyto materiály bude používat výhradně pro svou vlastní potřebu a neposkytne je ani nezpřístupní třetím osobám. V případě porušení tohoto pravidla je ZD Agency oprávněna vyloučit klienta bez náhrady z kurzu. Právo ZD Agency na náhradu škody, která by jí takovým jednáním klienta byla způsobena, tím není dotčeno.

V. Platební a stornovací podmínky

1. Pokyny k platbě kurzovného klient dostává při podpisu smlouvy.
2. Klient se zavazuje, že v termínu splatnosti uhradí kurzovné bankovním převodem na účet ZD Agency. Za datum zaplacení kurzovného považuje datum, kdy byla platba připsána na účet ZD Agency.
3. Pokud je z ceny kurzu poskytnuta klientovi ze strany ZD Agency sleva a klient přestane podmínky pro poskytnutí této slevy splňovat, je klient povinen uhradit rozdíl mezi plnou cenou kurzu a cenou kurzu po odečtení slevy bezprostředně poté, co přestane podmínky pro poskytnutí této slevy splňovat, nejpozději však po obdržení výzvy k doplacení tohoto rozdílu ze strany ZD Agency.
4. Ke každé platbě kurzovného je ZD Agency povinna vystavit doklad o jejím přijetí.            U platby bankovním převodem pošle klientovi e-mailem do 14 dnů od přijetí platby na adresu uvedenou v přihlášce e-mail o spárování platby s přihláškou. Na vyžádání vystaví ZD Agency každému účastníkovi kurzu k platbě také daňový doklad.
5. Při nezaplacení kurzovného do data splatnosti je ZD Agency oprávněna odstoupit od smlouvy, přihlášku klienta zrušit a místo v kurzu nabídnout jiným zájemcům.
6. Pokud se do určitého kurzu nepřihlásí alespoň minimální počet účastníků kurzu pro jeho konání, je ZD Agency oprávněna kurz před jeho zahájením zrušit. Minimální počet účastníků je individuální pro každý typ kurzu a je dán interními pravidly ZD Agency. V případě, že bude kurz zrušen, zavazuje se ZD Agency vrátit účastníkovi kurzu uhrazené kurzovné v plné výši bankovním převodem do 7 dnů od data oznámení o zrušení kurzu. Klient je v takovém případě povinen poskytnout veškerou součinnost potřebnou pro vrácení kurzovného, především obratem po oznámení o zrušení kurzu oznámit ZD Agency číslo účtu pro vrácení platby. V případě prodlení účastníka kurzu se sdělením čísla účtu pro vrácení kurzovného se lhůta pro vrácení kurzovného prodlužuje o dobu, po kterou prodlení účastníka kurzu trvá.
7.  Přihlášku lze do 14 dnů po zaplacení stornovat bez sankce. Při pozdějším stornování přihlášky je uhrazené kurzovné vratné po odečtení stornovacího poplatku:
·  a. při odhlášení 60 dnů a více před zahájením kurzu 25 % kurzovného
·  b. při odhlášení 59 dnů a méně před začátkem kurzu 50 % kurzovného.
8. Po zahájení kurzu se kurzovné nevrací, rovná se výši stornovacího poplatku. Zahájením se rozumí datum první lekce kurzu.
9. V případě, že účastník kurzu po zahájení z jakéhokoliv důvodu není schopen dokončit kurz, je oprávněný najít za sebe náhradníka, který může kurz navštěvovat místo něj. Účastník kurzu je povinen sdělit ZD Agency jméno a kontaktní (přihlašovací) údaje náhradníka. Náhradník se v okamžiku převzetí účasti v kurzu za účastníka kurzu stává řádným účastníkem kurzu se všemi právy a povinnostmi podle těchto Všeobecných obchodních podmínek, přičemž převzetím účasti náhradník potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
10. Výjimku z čl. V. odst. 9 lze přiznat pouze v případě vážných zdravotních důvodů (např. onemocnění, které neumožňuje dokončit celý kurz do data poslední lekce, nikoliv pouze jeho část, doložené lékařským potvrzením). Udělení výjimky dle tohoto odstavce závisí na posouzení ZD Agency a účastník kurzu na ni nemá nárok.
11. Po udělení výjimky dle odst. 10 tohoto článku si účastník kurzu může vybrat z následujících možností:
·  a. V případě, že účastník kurzu zvolí vrácení peněz, převede mu ZD Agency bankovním převodem na účet uvedený účastníkem kurzu poměrnou část kurzovného za lekce konané po přerušení jeho účasti v kurzu sníženou o 20 % administrativních nákladů nejpozději do 30 pracovních dnů od doložení všech potřebných náležitostí.
·  b. V případě, že účastník kurzu zvolí převedení lekcí konaných po přerušení jeho účasti v kurzu do dalšího turnusu stejného typu a úrovně kurzu, budou mu tyto lekce převedeny v plném rozsahu (tedy bez odečtení administrativních nákladů). Účastník kurzu je v takovém případě povinen tyto lekce vyčerpat nejpozději do 12 měsíců od data, kdy k přerušení účasti v kurzu došlo, jinak propadají bez nároku na náhradu. Účastník kurzu se také v tomto případě zavazuje akceptovat v plném rozsahu budoucí podmínky daného kurzu – den a čas konání, příp. změnu sálu, lektora apod. Pokud nebude alespoň jeden kurz stejného typu a úrovně ve lhůtě 1 roku od okamžiku, kdy k převedení lekcí došlo, ze strany ZD Agency uspořádán, vrátí ZD Agency účastníkovi kurzu bankovním převodem na účet uvedený účastníkem kurzu poměrnou část kurzovného za lekce konané po přerušení jeho účasti v kurzu bez dalších srážek a stornopoplatků.

VI. Odpovědnost za škodu

1. Klient je odpovědný za škodu, kterou způsobil svým chováním a jednáním ZD Agency, ostatním klientům ZD Agency a třetím osobám v plné výši. Především je odpovědný za škodu způsobenou na vybavení sálů a jejich součástí. Klient je povinen způsobenou škodu na výzvu ZD Agency bezodkladně uhradit v plné výši.
2. V případě, že klient škodu v plné výši neuhradí, je ZD Agency oprávněna znemožnit klientovi navštěvovat lekce veškerých kurzů, jichž je účastníkem, a kurzovné odpovídající dosud nenavštíveným lekcím započíst na náhradu škody. Právo ZD Agency na náhradu škody až do její plné výše tím není dotčeno.
3. ZD Agency neodpovídá za případná zranění klienta (například vyvrknutý kotník, zlomená končetina apod.) či poškození jeho oblečení (například roztržené šaty, poškozená obuv apod.), která mohou vzniknout v souvislosti s programem výuky v kurzu či během akce.
4. Účast v tanečních soutěžích a hrách na akcích ZD Agency je dobrovolná a klient se jí účastní na vlastní riziko.

VII. Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Za účelem pořádání kurzů a akcí ZD Agency shromažďuje osobní údaje klientů v rozsahu nutném pro jednoznačnou identifikaci klientů, a to včetně data narození, bylo-li v přihlášce požadováno a vyplněno. Součástí shromažďovaných osobních údajů mohou být i případné fotografické záznamy klienta pořízené v prostorách konání kurzů a akcí.
2. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale je nutnou podmínkou pro uzavření smlouvy dle těchto Všeobecných obchodních podmínek. Klient uzavřením této smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, tj. souhlasí s tím, aby ZD Agency jako správce ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů zpracovával jeho osobní údaje, které získá v souvislosti se smlouvou a jejím plněním.
3. Požádá-li klient o informaci o zpracovávání svých osobních údajů, je mu ZD Agency povinna tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Pokud některé z ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek je nebo se stane neplatným, nezpůsobuje to neplatnost těchto Všeobecných obchodních podmínek jako celku.
2. Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami jsou vázáni i případní právní nástupci ZD Agency nebo klientů.
3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1. 1. 2015.

V Halenkovicích dne 1. 1. 2015